Przyjmujemy następujące odpady:
01 04 08 – odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09 – odpadowe piaski i żwiry
10 12 08 – wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
ex 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek, remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, inne niż wymienione w 17 01 06
19 12 09 – minerały np. Piasek, kamienie
4.63zł/Mg netto, 5.00zł/Mg brutto

17 05 04 – gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03
20 02 02 – gleba i ziemia w tym kamienie
2.78zł/Mg netto, 3.00zł/Mg brutto


Strona www kopalni znajduje się pod adresem www.zgkn.eu